TEOLOGIA PRZEPOWIADANIA

WSD Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy
WSD Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy
WYKŁADY KS. FRANCISZKA KAMECKIEGO 2008/2009
TEOLOGIA PRZEPOWIADANIA
Tematyka wykładów:

Ogólne spojrzenie wg przypowieści o siewcy: ziarno – słowo – informacja – komunikacja –  nakaz misyjny – przepowiadanie -gleba – człowiek i jego uwarunkowania.

 

Przepowiadanie w przestrzeni cyberświata. Ku teologii cyberświata. Od tekstu do  hypertekstu.
Transmisje przepowiadania w mediach.
Przyczyny ewolucja w teologii przepowiadaniu. Od teologii systematycznej do  kerygmatyczej, antropologicznej i ewangelizacyjnej.
Ujęcie kerygmatyczne przepowiadania  (ziarno w metaforze ewangelicznej)
Ujęcie antropologiczne przepowiadania (gleba w metaforze ewangelicznej)
Ujęcie ewangelizacyjne jako optymalne w przepowiadaniu.
Współczesne próby wizualizacji przepowiadania.
Przepowiadanie masowe i dla grup.
Przepowiadanie jako miecz czy dobroć?
Przepowiadanie wobec innych aktualnych zjawisk określanych jako retoryka,
duszpasterstwo, apostolstwo, chrystianizacja, inkulturacja, nowa ewangelizacja,  szkoły nowej ewangelizacji, aktywność katolicka, misja itp.Aktualizacja: śledzenie Synodu Biskupów w Rzymie o Słowie Bożym 5 – 26 X 2008.

Literatura:
Draguła Andrzej. Pan Bóg symulowany. Przyczynek do teologii cyberświata. “Więź”  2001/01 (tamże dodatkowa literatura).
Hoffsuemmer W.  Przepowiadać opowiadając. Kielce 1999.
Kuc Leszek. Krótki traktat o teologii komunikacji. Leszno 1997
Paweł VI. Evangelii nuntiandi (8.12.1975), adhortacja apostolska.
Pilch Z. Wykład zasad kościelnej wymowy. Poznań 1958.
Piórkowski Dariusz SJ. Ewangelizacja. jakiej potrzebuje dzisiaj Polska -konferencja 17.04.2004 (w internecie)
Sepioło Artur. Nowa ewangelizacja – śladami Jana Pawła II. Krtaków 2001.
Siwek Gerard CSsR. Blaski i cienie współczesnego przepowiadania.Kraków 2007
Sobór Watykański II. Dei Verbum. Konstytycja o Objawieniu Bożym. W: Sobór
Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002 s. 350 – 362.

Internet zawiera bardzo wiele odniesień i haseł.

Dodaj komentarz