TEOLOGIA: HOMILETYKA

Wykłady i ćwiczenia ks. Franciszka Kameckiego
WSD Diecezji Bydgoskiej
WSD Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy

I. Fundamentalne wprowadzenie do wykładów.

1. Ewolucja od retoryki do homiletyki
2. Od teologii teoretycznej do teologii praktycznej czyli pastoralnej. Nauka homiletyki jako konieczność i jako kryzys.

3. Przestrzeń słowa.
Tajemnica słowa. Dźwięk i głos a treść. Mowa  a myślenie. Słowa, wyrazy, logika, dynamika. Słowo jako spotkanie. Słowo jako dialog
4. Funkcje słowa.

5. Przestrzeń Słowo Bożego (poziomy znaczeniowe).
6. Realność i powszechność Słowa Bożego.
6. Funkcje Słowa Bożego.
7. Funkcja stwórcza Słowa Bożego.
8. Funkcja objawiania prawdy.
9. Funkcja zbawcza.

10. Wcielenie Słowa Bożego. Jezus Chrystus Słowem Boga.
11. Funkcje Słowa Bożego – stwórcza, objawiająca prawdę i zbawcza – w Jezusie Chrystusie.

12. Pytania do Słowa Bożego. Czy Bóg mówi dzisiaj? Czy Bóg może mieć coś do powiedzenia dzisiaj? Sensowność i skuteczność homiletyki oraz praktyki kaznodziejskiej.

II. Elementy konstytutywne kaznodziejstwa
1. Przestrzeń i rzeczywistość: “ktoś mówi coś do kogoś”.
2. Podmiot kaznodziejstwa (Bóg w Trójcy Osób, Kościół – lokalna wspólnota – parafia, świeccy, kaznodzieja).
3. Pierwszorzędna treść kaznodziejstwa.
Depozyt Objawienia w Tradycji i Piśmie św.
Słowo Boże a świat współczesny. Teologia w seminarium.
4.  Drugorzędna treść kaznodziejstwa. Prądy umysłowe w kulturze atlantyckiej i europejskiej a Słowo Boże.

    Witalizm a Słowo Boże (ewolucja centrum w historii: byt, Bóg, natura, rozum, życie, reakcja przeciw racjonalizmowi, zastosowanie witalizmu do teologii – błąd modernizmu, chrześcijaństwo jako życie w Chrystusie, kazanie z życia i z przeżyciem)
Idee wspólnoty i solidarności społecznej a Słowo Boże (zagrożenie bytu ludzkości – zagrożenie mas robotniczych, niebezpieczeństwo bomby jądrowej, opóźnienie Kościoła jako wspólnoty, aspekt społeczny sakramentów, duszpasterstwa, misji jednoczącej w ewangelizacji, zadania kaznodziei – w otwartości i jednoczeniu -w treści i metodzie)
Personalizm a Słowo Boże (godność osoby ludzkiej – zagrożenia człowieka masowego, prymat osoby, potem osoba członkiem społeczności, relacje międzyludzkie poprzez miłość i słowo, osoba to ja i ty rozumne, z wolną wolną, zdolne do miłości i mówienia, z możliwością skierowania się ku Bogu jako Osoby, która jest absolutnym “Ty”, personalistyczne ujęcie chrześcijaństwa – pozytywny wpływ na osobiste spotkanie z Bogiem w Chrystusie,  chrystocentryzm w przepowiadaniu, postulaty homiletyczne)
Egzystencjalizm a Słowo Boże (analiza sytuacji: urzeczywistnianie osobowej egzystencji – wobec materializmu, nihilizmu, kultury rozumu, techniki, gospodarki, polityki, pracy, organizacji – w obliczu okrucieństw wojen światowych egzystencja ludzka to lęk, wina, wstyd, melancholia, rozpacz, obrzydzenie, nuda, ucieczka od Boga i od siebie w rozrywki i świeckości, egzystencjalizm ateistyczny i chrześcijański, egzystencjalne pojmowanie  Boga i prawdy chrześcijańskiej, tremendum i fascinosum, implikacje homiletyczne   – “egzystencjalny dowód” kaznodziei, ad hominem – wyrwanie człowieka z masowości i ze społeczności, przykłady św. Pawła, Nana) Eschatologizm a Słowo Boże (zaintersowanie eschatologią w wieku atomu, coś przemija – dramat zagłady, przed nami “nadprzyrodzone” jako “nadchodzące”, zamiast kategorii “przestrzennych” chrześcijaństwo w kategoriach “czasowych”, zbawienie świata i człowieka w Chrystusie, paruzja..)

Ateizm a Słowo Boże
Konfrontacja Słowa Bożego z duchem czasu

III. Typologia kaznodziejstwa.

IV. Historia kaznodziejstwa.

Dodaj komentarz